Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Zboží uvedené v sekcích Portfolio a Inspirace  na internetových stránkách www.samshop.cz je pouze katalog již vyrobených prací. Bez upřesňujících informací o tvaru, velikosti, provedení a úprav bude dodáno ve vzhledu uvedeném v katalogu. Zboží, u kterého je v katalogu uvedeno, že vyžaduje přiložení změřených rozměrů, je nutné tyto rozměry uvést v objednávce. Po konzultaci je možné vyrobit i zboží, jenž v katalogu ještě není.

Zboží je vyráběno na zakázku. Kupující (dále zákazník) se po konečné dohodě o objednávce s prodávajícím zavazuje k odběru zboží po jeho vyrobení a doručení. Pokud bude zboží nevyzvednuto a vráceno poštou, je možno jej doručit i podruhé za podmínky, že bude cena balíku zaplacena předem na účet s příplatkem 100,- za ušlé poštovné.

Prodávající si vyhrazuje možnost nepřijmout objednávku, pokud nebude výrobně či termínově možná.

Kupující má právo odstoupit od objednávky, jestliže prodávající nedodrží dohodnutý předběžný termín. Pokud dojde u prodávajícího ke zdržení delším než 3 týdny, je prodávající povinen upozornit na tento fakt zákazníka a dohodnout se na novém termínu nebo na zrušení objednávky.

Kupující uvede při objednávce údaje (rozměry, doplňky, ...) doporučené u jednotlivých výrobků, ušetří tak čas nutný k dohodnutí konečné závazné objednávky.

Prodávající se zavazuje zasílat zboží diskrétně zabalené na adresu uvedenou kupujícím a informovat jej o odeslání.

Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

Reklamační podmínky:

V souladu se zákonem č. § 1837 z roku 2018 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

Přeloženo: v případě zakázkové výroby nelze zboží vrátit když si zákazník smyslí, že nechce co chtěl. Vyrábím z materiálu, co zaplatím prací, kterou odvedu a toto nejde z výrobku zpětně získat.

Objednávku je možno stornovat, jen pokud ještě nebylo vyrobeno, což sdělí prodávající.

Pokud je zboží špatně rozměrově objednáno kupujícím, nejedná se o chybu prodávajícího.

Pokud je zboží vyhotoveno jinak než v koncové závazné objednávce mezi kupujícím a prodávajícím, může zaslat kupující toto zboží zpět prodávajícímu s uvedením důvodu reklamace a volbou opravy nebo vrácení peněz.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

 

Obchodní podmínky pro zboží skladem:

výrobce Pavel Polášek se sídlem U krčské vodárny 63/1034, Praha4, identifikační číslo: 74399675 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze. Dále jen „prodávající“.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.samshop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Internetový obchod samshop.cz se zabývá výrobou, prodejem a distribucí erotických pomůcek a produktů pro dospělé.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. V této ceně zboží není započítáno dopravné a balné, neboť tyto položky se liší na základě konkrétní objednávky a to v závislosti na charakteru zboží a způsobu dopravy. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

2.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

2.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

2.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

2.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

A) v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese U Kr4sk0 vod8rny 63/1134, 14000, Praha 4;

B) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 213737145/0300, vedený u společnosti ČSOB Banka (dále jen „účet prodávajícího“);

C) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Paypal

D) bezhotovostně platební kartou

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 15 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7. Slevové poukazy a dárkové poukazy (dále jen „poukaz“) lze uplatnit pouze pro nákup v e-shopu samshop.cz. Poukaz je možné využít pouze jednorázově a to do data jeho platnosti. Při objednání produktů ve vyšší cenové hodnotě, než je uvedeno na poukazu, má kupující možnost cenový rozdíl doplatit. Není-li poukaz kupujícím vyčerpán v plné výši, tedy hodnota poukazu je větší než hodnota zakázky, poukaz je možné použít, ale prodávající není povinen cenový rozdíl kupujícímu doplatit, tento cenový rozdíl náleží prodávajícímu. Nákup poukazu je závazný, po jeho zakoupení nelze provádět storno, měnit platnost nebo typ poukazu. Poukaz nelze kombinovat s jinými slevami a akcemi a nelze jimi hradit poplatky za dopravu. Nevyužitý poukaz nelze vyměnit za jiný, ani jej není možné proplatit.

3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

4.1.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

4.1.2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

4.1.3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

4.1.4. o dodávce novin, periodik, časopisů nebo jiných médií včetně datových,

4.1.5. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

4.1.6. Odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením v zákonné lhůtě. Vracené zboží doporučujeme pojistit. Při splnění zákonných podmínek pro odstoupení od smlouvy bude kupujícímu vrácena částka odpovídající kupní ceně zboží, případně snížená pouze o skutečně vynaložené náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží. Spotřebiteli bude vrácena kupní cena na jeho účet nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

4.1.7. Spotřebitel dále nemůže uplatnit právo na odstoupení od smlouvy do 14 dní v případě, kdy to vylučuje charakter zakoupeného zboží. Tím se rozumí zejména použité (vyzkoušené) zboží erotického charakteru, kdy prakticky dochází k nemožnosti jeho použití jinou osobou (jiným kupujícím) s ohledem na obecné zásady hygieny a ochrany zdraví.

4.1.8. V případě, kdy se spotřebitel rozhodne využít svého práva na odstoupení od smlouvy, pak společně s projevem své vůle od smlouvy odstoupit (viz výše) vrací zboží v nepoškozeném, kompletním stavu (návod, záruční list, příslušenství), a to nejlépe včetně originálního neporušeného obalu.

4.1.9. Prodávající je oprávněn po spotřebiteli požadovat kompenzaci spočívající v případném vzniklém snížení hodnoty věci způsobené zejména jejím poškozením, nekompletností apod. Tím není nijak dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

4.3. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující na adresu sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.

4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal

4.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5.Samshop používá jako přepravce Českou poštu, Zásilkovnu nebo osobní vyzvednutí či s klientem výslovně domluvené přepravce. V případě odesílání zásilky do zahraničí předáváme zásilku smluvním partnerům Zásilkovny.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy samshop@samshop.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. DORUČOVÁNÍ

8.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

8.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

8.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Na produkty se nevstahuje žádná další záruka, mimo spotřelské, uvedené v kupních podmínkách. Produkty jsou prodávané ve stavu, který je vhodný k užití. Pokud je produkt poškozen tak, že již není vhodný k použití, Bugshop není zodpovědný za případné škody a újmy na zdraví způsobené jeho následným užitím, nebo užitím jiným, než je doporučený a zamýšlený způsob užití. Kupující používá produkty na svoje vlastní riziko.

9.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Pavel Polášek, U Krčské vodárny 63/1134, Praha 4, adresa elektronické pošty samshop@samshop.cz.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.12.2023

V Praze dne 3.12.2023

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracovávám v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen Nařízení. Osobní údaje poskytnout nemusíte, avšak v případě neposkytnutí osobních údajů, které potřebuji pro vykazování plnění právních povinností souvisejících s poskytováním služeb, s Vámi nemůžu podepsat smlouvu o poskytnutí vybraných služeb.

KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁ – SPRÁVCE

Pavel Polášek, se sídlem: U Krčské vodárny 63/1134, Praha 4, 14000. IČO: 74399675

www.samshop.cz

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁM

  • jméno, příjmení
  • adresa
  • e-mail
  • telefonní číslo

PROČ A NA ZÁKLADĚ ČEHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁM – ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Pro účely výkaznictví a dokumentace zpracovávám Vaše osobní údaje z důvodu plnění právních povinností, které mi jsou uloženy příslušnými zákony.

Pro účely propagace zpracovávám Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu, který můžete kdykoli odvolat, a to písemně na adresu sídla správce, případně na emailovou adresu samshop@samshop.cz. Odvoláním souhlasu však nebude dotčena zákonnost zpracování Vašich údajů před odvoláním souhlasu.

Pro účely nabídek případných dalších služeb a produktů nabízených Pavlem Poláškem, zpracovávám Vaše osobní údaje na základě mého oprávněného zájmu (přímý marketing).

JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁM/UCHOVÁVÁM

Všechny Vaše osobní údaje zpracovávám po dobu trvání poskytování služeb a po dobu 5 let od ukončení poskytovaných služeb a aktivit.

KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁM – PŘÍJEMCE

Vaše údaje sdílím s příslušnými poskytovateli dopravních služeb. Do zahraničí ani mezinárodním organizacím Vaše údaje nepředávám.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ, PROFILOVÁNÍ

Automatizované rozhodování ani profilování neprovádím.

JAKÁ MÁTE PRÁVA

Vaše osobní údaje zpracovávám transparentně a v souladu s Nařízením. Svá práva můžete uplatnit osobně, anebo písemně na adresu sídla správce, popř. emailem na adresu samshop@samshop.cz.

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které zpracovávám (čl. 15 Nařízení) – právo žádat informaci, zda a případně které osobní údaje o Vás zpracováváme a možnost získat jejich přehled, včetně informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích, době zpracovávání a dalších právech.

Rovněž máte právo na opravu svých osobních údajů, které zpracovávám (čl. 16 Nařízení). Pokud jsou údaje, které o Vás zpracovávám nesprávné, můžete mě požádat o jejich opravu, a to s přihlédnutím k účelům zpracování.

Dalším právem je právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 Nařízení), a to, pokud jde o údaje, které zpracovávám na základě Vašeho souhlasu a Vy tento souhlas odvoláte, anebo Vaše údaje již zpracovávat nepotřebuji, případně je zpracování protiprávní, anebo jste podal námitku vůči zpracování a neexistují jiné oprávněné důvody Vaše údaje zpracovávat, anebo došlo je splnění právní povinnosti, na základě které byly údaje zpracovány.

Máte právo na omezení zpracování (čl. 18 Nařízení), a to v případě uplatnění práva na opravu, po dobu než dojde k upřesnění, opravě či doplnění dotčených údajů, zpracování je protiprávní, ale nechcete své osobní údaje zcela vymazat, Vaše údaje již nepotřebuji, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, anebo jste vznesli námitku a dosud nebylo ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad našimi.

Právo na přenos (čl. 20 Nařízení) – máte právo získat své osobní údaje, které zpracovávám na základě Vašeho souhlasu, a předat je jinému správci.

Dále máte právo podat námitku vůči zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě mých oprávněných zájmů (čl. 21 Nařízení).

Současně máte právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování (čl. 22 Nařízení).

ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdykoli můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (dozorový orgán), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky: www.uoou.cz